Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning, vilket förutsätter att eleverna inte har sett proven innan de skrivs. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning.

Missar eleven nationella provet försvinner möjligheten för läraren att kunna bedöma provet likvärdigt, och generellt låter vi inte eleverna göra provet vid annat tillfälle.

Elevers frånvaro innebär merarbete för lärare, och ett viktigt underlag för bedömning uteblir. Detta kan vi förhålla oss till vid sjukdom och andra oförutsägbara händelser som innebär frånvaro, men skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Vi uppmanar också er vårdnadshavare att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

De nationella proven läsåret 2021/22

Information om och datum för de nationella proven i både åk 6 och åk 9 läsåret 2021/22 finns på Skolverkets hemsida. Följ denna länk: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan 

Grundregeln för de skriftliga proven är att de genomförs på morgonen och att eleven sedan följer sitt schema under resten av dagen.

Åk 6 muntliga nationella prov genomförs läsåret 21/22 under v. 46. Eleverna går enligt schemat som vanligt, men har tider att passa för att gå iväg och göra proven. Information om proven och tiderna ges av undervisande lärare.

Åk 9 muntliga nationella prov genomförs läsåret 21/22 under v. 47 - måndagen och tisdagen. Under dessa dagar har eleverna ingen ordinarie undervisning, utan ska bara se till att vara på plats just den tiden de har sitt prov. Information om proven och tiderna ges av undervisande lärare.

Nationella prov i förhållande till betyg

De nationella proven är ett stöd för bedömning i respektive ämne. De är inte examensprov, utan fungerar som en del av lärarens samlade information om vilka kunskaper en elev har. Proven visar inte elevens kunskaper inom ämnets alla olika aspekter.

Det betyg som en elev får på sitt nationella prov, är inte nödvändigtvis detsamma som det ämnesbetyg eleven får.

Om en elevs resultat på nationella provet skiljer sig mer än två steg (antingen uppåt eller nedåt) från senaste terminens betyg i det ämnet, ska slutbetyget alltid sättas efter en diskussion i hela ämnesteamet. Detta för att säkerställa likvärdig bedömning och rättvisa betyg.

 

Uppdaterad: