Utvecklingssamtal på Nannaskolan

Genomförande

Varje termin genomför mentorerna utvecklingssamtal tillsammans med eleven och vårdnadshavare. För att de ska ha så stor effekt som möjligt lägger vi alla samtal tidigt på terminen (september/februari). För att hinna med alla samtal inom mentorernas reglerade arbetstid väljer vi att bryta all undervisning två eftermiddagar efter lunch. Dessa dagar kommer de flesta elever i stället få en samtalstid av sin mentor. Lunch serveras som vanligt de här dagarna.

För de nya klasserna i årskurs 6

Första samtalet för årskurs 6 på höstterminen blir mer ett introduktionssamtal, för att alla nya elever med vårdnadshavare ska få lära känna sin mentor och få chans att ta upp saker som känns angelägna.

Elevledda samtal för alla elever

Vi använder Unikum som verktyg för utvecklingssamtalen. Eleverna skapar själv underlaget till samtalet tillsammans med sina undervisande lärare. Det är viktigt att eleverna själva blir medvetna om vad de behöver lära sig, av vilken anledning och vilka strategier som ger bäst resultat. Elever som är medvetna om sina behov och om vad som förväntas av dem får bättre resultat enligt skolforskning. Alla elever ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och samtalen ska i första hand vara framåtsyftande.

Fördelarna med elevledda samtal är att eleven tar ansvar och blir mer aktiv och medveten om sina resultat. Eleven får förtrogenhet och självförtroende i att reflektera över sin skolgång.

Skolan ska anpassa formen för utvecklingssamtal efter varje elevs behov och förutsättningar, och efter samtalet finns alltid möjlighet att följa upp och komplettera med nya möten eller inhämtande av information.

Vi utvärderar och förändrar våra utvecklingssamtals upplägg fortlöpande tillsammans med eleverna och vårdnadshavarnas åsikter. Eleverna blir under sin tid på Nannaskolan bättre och bättre på att förbereda sina samtal och kvaliteten på deras reflektioner höjs. Utvecklingssamtalet blir ett lärande för eleven.

Vår modell uppfyller skolverkets allmänna råd (PDF, 329 KB).

Elevens roll

Varje elev har tillsammans med sin ämneslärare inför samtalet gått igenom ämnet och hittat delar att prioritera. Vilka förmågor kan förbättras inom varje ämne? Eleven ska även reflektera över sin egen ambitionsnivå och skatta sin ansträngning enligt en gemensam skala. Läs mer här. (PDF, 229 KB)

Detta - tillsammans med bland annat elevens senaste betyg, närvarorapport, trivsel, arbetsro och eventuellt stödbehov - utgör underlag för samtalet. Eleven leder samtalet och mentor finns till hands för att komplettera och stötta.

Mentorns roll

Det är viktigt att förstå att mentor har ansvar för att ha en övergripande kunskap om sina mentorselevers resultat och behov. Om elevens vårdnadshavare känner att de vill ha en fördjupad information, ska ämnesläraren eller annan personal tillhandahålla det. Detta kan efterfrågas som en insats efter samtalet eller genom att vårdnadshavare kontaktar respektive ämneslärare eller biträdande rektor. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vårdnadshavarens roll

Din roll som vårdnadshavare i samtalet är att stödja ditt barn och bidra till en trevlig stämning. Det är viktigt att vi alla har höga förväntningar på varandra. Skolans ambition är alltid att lyckas med alla elever. Om du som vårdnadshavare är missnöjd med skolans insatser, är det viktigt att det framkommer, men absolut inte på sittande utvecklingssamtal. Det kan medföra negativa konsekvenser för ditt barns motivation att lyckas. Ta upp eventuella synpunkter och frågeställningar omedelbart när ett problem uppstår. Utvecklingssamtalet ska vara konstruktivt och framåtsyftande. Beröm till ditt barn och skolan är välkommet för att förmedla vikten av att lyckas i skolan.

Henrik Ljungblom

Rektor
Uppdaterad: