Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte. Ett väl fungerande och tydligt organiserat elevstödsteam är Nannaskolans styrka.

Elevhälsoteam
I Nannaskolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och biträdande rektor. Vi samarbetar dagligen för att bistå elever och undervisande lärare i skolans uppdrag. Biträdande rektor arbetsleder och organiserar den dagliga verksamheten kring elever som behöver stöd. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar biträdande rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.  

 

Karin Hjortsjö

Biträdande rektor

Louise Saarela

Skolsköterska

Arbetsrum plan 1

Samrawit Danielsson

Skolkurator

Arbetsrum plan 1

Martin Johansson

Skolpsykolog

Arbetsrum plan EXP

Linda Mattiasson

Beteendevetare/lärarassistent
Uppdaterad: